809 Montclair Place

להלן נכס אטרקטיבי, גדול,בעל מרתף,בשכונה טובה,בכיכר

 

בקצה הרחוב, בקרבת מרכזי קניות ועורקי תחבורה

 

ראשיים ומתחת לעלות בניית המבנה בלבד.

 

 
להלן קובץ עם נתונים ותמונות: